Regulamin zakupów w sklepie internetowym MOJEdekoRacje

§ 1 Informacje ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.mojedekoracje.eu prowadzony jest przez firmę BIBELOCIARNIA Wenglorz Krzysztof, 43-400 Cieszyn, Pl. Teatralny 19/9, www.mojedekoracje, adres poczty elektrofonicznej: sklep@mojedekoracje.eu, tel. 338523375, 609 823 375, NIP: 548-211-55-42, REGO: 240969790, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podlegającej Ministrowi Rozwoju.


2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy BIBELOCIARNIA Wenglorz Krzysztof a klientami podlegają regulaminowi dostępnemu w serwisie mojedekoracje.eu. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między mojedekoracje.eu i klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub zostały wyraźnie określone w regulaminie. Ustne zobowiązania pracowników mojedekoracje.eu wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez właściciela mojedekoracje.eu.

3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.


§ 2 Zawarcie umowy

1. Przedstawione przez mojedekoracje.eu produkty są ofertą sprzedaży. Oferty kupna można składać poprzez przygotowany przez mojedekoracje.eu internetowy system konfiguracji produktów i obsługi zamówień dostępny online.

2. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego regulaminu. Wiążącą ceną jest cena wyświetlona w chwili składania zamówienia przez klienta. Podana wartość końcowa uwzględnia podatek VAT i koszty dostawy.

3. Wraz z dokonywanymi zmianami strony internetowej mojedekoracje.eu wszystkie uprzednio podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.

4. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.

5. Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez mojedekoracje.eu przesłane klientowi pocztą elektroniczną przy zachowaniu zasad z § 3.

6. Termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania zamówienia lub zaksięgowania płatności. O zmianie statusu zlecenia na "opłacone" klient zostanie automatycznie poinformowany e-mailem.


§ 3 Płatność


1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A, Dotpay.com oraz Tpay.com

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro3. 

2. Warunkiem wysyłki zamówionego towaru jest zaksięgowanie dokonanej wpłaty na rachunek podany w e-mailu potwierdzającym dostępność towaru.

3. Po złożeniu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz link umożliwiający monitorowanie statusu swojego zamówienia.


§ 4 Dostawa

1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, mojedekoracje.eu zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności),  sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


2. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowymi kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

3. Zamówienia ze sklepu mojedekoracje.eu klient może odebrać osobiście w siedzibie BIBELOCIARNIA Wenglorz Krzysztof, pl. Teatralny 19/9, 43-400 Cieszyn.


§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu

1. Jeżeli dostarczona klientowi przesyłka posiada widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości należy odmówić jej przyjęcia i spisać z kurierem protokół reklamacyjny. Należy także niezwłocznie poinformować mojedekoracje.eu o zaistniałej sytuacji drogą e-mailową lub telefonicznie.


§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności

1. mojedekoracje.eu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości stałego dostępu do systemu online, szybkość działania systemu, która zależna jest od niezależnej od sieci szkieletowej oraz za błędy techniczne i elektroniczne powstałe w czasie dokonywania zakupów, na które mojedekoracje.eu nie ma wpływu.

2. Serwis mojedekoracje.eu może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Mojedekoracje.eu oznajmia, że nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz nie ma na nie wpływu. Oznajmia także, że wszelakie opinie, przekonania polityczne, wyznaniowe itp. przedstawione na tych stronach nie muszą być zgodne z opiniami, przekonaniami politycznymi, wyznaniowymi itp. pracowników serwisu mojedekoracje.eu.


§ 7 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru w formie pisemnej (np. list, faks, e-mail) lub poprzez odesłanie zamówionych towarów bez konieczności podawania powodów wspomnianego odstąpienia. Warunkiem dotrzymania terminu, w którym można odstąpić od warunków umowy, jest terminowe odesłanie wniosku odstąpienia od warunków umowy lub zakupionego towaru. Wyjątki: prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb. Poprzez specjalne zamówienie rozumie się zamówienie towarów, które nie są przedstawione w ogólnie dostępnej ofercie sklepu internetowego.


2. Wniosek odstąpienia od warunków umowy należy skierować do mojedekoracje.eu na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.

3.  Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy

§ 8 Rękojmia

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

2 Procedura rozpatrywania reklamacji:

Zgłoszenie reklamacji można dokonać w formie pisemnej na adres: Pl. Teatralny 19/9, 43-400 Cieszyn lub elektronicznie na adres adres sklep@bibelociarnia.eu

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

imię i nazwisko

adres

numer telefonu

adres e-mail

opis wady produktu

informację kiedy wada została zauważona

reklamowany produkt - w przypadku wad widocznych przed zamontowaniem

Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od jej złożenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji mojedekoracje.eu dostarczy Klientowi produkt wolny od wad (w terminie odpowiadającym terminowi realizacji reklamowanego produktu).

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji mojedekoracje.eu poinformuje Klienta o tej decyzji w formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji mojedekoracje.eu na życzenie oraz na koszt Klienta odeśle reklamowany produkt na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.


Jeżeli w ramach rękojmi mojedekoracje.eu dostarczy towar pozbawiony wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.


3. Mojedekoracje.eu odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 – 5563 kodeksu cywilnego.


§ 9 Odstąpienie

1. Mojedekoracje.eu ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od mojedekoracje.eu, których nie dało się przewidzieć, w tym ingerencji osób trzecich w strukturę strony powodującą zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów do składania zamówienia, a także zmian ceny.

2. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

LINK - wzór odstąpienia od umowy

§ 10 Ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BIBELOCIARNIA Wenglorz Krzysztof z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy Pl. Teatralny 19/9 zwanym dalej jako „Administrator”.

2. Kontakt w sprawie rejestru danych osobowych możliwy jest drogą mailową: sklep@mojedekoracje.eu lub  listownie pod adresem: BIBELOCIARNIA Wenglorz Krzysztof Pl. Teatralny 19/9, 43-400 Cieszyn

3. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie, w tym dokonywania transakcji, płatności, zapewnienia obsługi konta, realizacji zamówienia i wysyłki towaru oraz kontaktu z Klientem w celu realizacji powyższych usług. Jeżeli Klient wyrazili osobną zgodę, to dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi newsletter. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych osobowych w celach podatkowych.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz po jej zakończeniu w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane nie będą przekazywanie do państw trzecich.

6. Dane nie będą podlegać profilowaniu.

7. Podanie danych podczas rejestracji lub korzystania z usług jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu skorzystania z naszych usług. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Klienta wycofana w dowolnym momencie. Dodatkowo Klient ma  prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia swoich danych osobowych. Wszelka korespondencja w zakresie danych osobowych powinna być kierowania na adresy podane w pkt 2

9. Klient ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Śledź nas na Facebooku